Logo Gmina Sieroszewice

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 80
W sumie: 5296

News

News zdjęcie id 869

Stypendium Wójta Gminy Sieroszewice dla uzdolnionych uczniów

26.06.2017

Uzdolnieni uczniowie zamieszkujący na terenie Gminy Sieroszewice mogą ubiegać się o przyznanie Stypendium Wójta Gminy Sieroszewice na rok szkolny 2016/2017.

Poniżej przedstawiamy zasady przyznawania Stypendium.

Kto może ubiegać się o stypendium?

Do ubiegania się o Stypendium Wójta Gminy Sieroszewice dla uzdolnionych uczniów uprawnieni są uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, kształcących młodzież bezpośrednio po ukończeniu gimnazjum, zamieszkujący na terenie Gminy Sieroszewice, którzy:

● w roku szkolnym 2016/2017 w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskali wzorową lub bardzo dobrą roczną ocenę zachowania i osiągnęli średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej:

1) w szkole podstawowej  – 5,30,

2) w gimnazjum – 5,20,

3) w szkole ponadgimnazjalnej – 4,75.

● Stypendium może także zostać przyznane uczniowi szkoły podstawowej i gimnazjum, który
w roku szkolnym 2016/2017  w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał wzorową lub bardzo dobrą roczną ocenę zachowania i osiągnął średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz spełnił jeden z poniższych warunków:

1) w roku szkolnym 2016/2017 był laureatem konkursów lub olimpiad co najmniej na szczeblu wojewódzkim organizowanych przez kuratora oświaty,

2) w roku szkolnym 2016/2017 był laureatem zawodów sportowych co najmniej na szczeblu wojewódzkim.

Kiedy i gdzie złożyć wniosek?

Wnioski o przyznanie Stypendium Wójta Gminy Sieroszewice można składać w sekretariacie Urzędu Gminy Sieroszewice do  31 lipca 2017 r.

Wzór wniosku do pobrania.

Kto może złożyć wniosek?

Z wnioskiem o przyznanie Stypendium Wójta Gminy Sieroszewice występują:

1) dyrektor szkoły, do której uczeń uczęszcza, po uzyskaniu pisemnej zgody rodziców ucznia,

lub

2) rodzice ucznia,

albo

3) pełnoletni uczeń.

Jakie załączniki dołączyć do wniosku?

1) Kserokopia świadectwa szkolnego za rok szkolny 2016/2017 lub zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informację o średniej rocznych ocen klasyfikacyjnych oraz ocenie zachowania, wpisanych na świadectwie szkolnym za rok 2016/2017.

2) Zaświadczenie lub inne dokumenty stwierdzające uzyskanie w roku szkolnym 2016/2017 tytułu laureata  konkursu lub olimpiady co najmniej na szczeblu wojewódzkim organizowanych przez kuratora oświaty lub laureata zawodów sportowych co najmniej na szczeblu wojewódzkim (można załączyć kopię zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły), 

Jakie są kategorie stypendium i w jakiej formie się przyznaje się stypendium?

Stypendium Wójta Gminy Sieroszewice może zostać przyznawane w jednej z trzech kategorii, zależnie od typu szkoły, do której uczeń uczęszczał:

1) dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych  - wysokość stypendium wynosi 500 zł,

2) dla uczniów gimnazjów  -  wysokość stypendium wynosi 600 zł,

3) dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych - wysokość stypendium wynosi 700 zł.

Stypendium Wójta Gminy Sieroszewice dla uzdolnionych uczniów przyznawane jest w formie świadczenia pieniężnego i jest wypłacane raz w roku szkolnym.

Kto przyznaje stypendium?

●  Decyzję o przyznaniu i wysokości stypendium podejmuje Wójt Gminy Sieroszewice.

●  Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z otrzymaniem stypendium.

●  Przyznanie Stypendium Wójta Gminy Sieroszewice  uzależnione jest od wysokości środków finansowych zabezpieczonych w budżecie Gminy Sieroszewice na dany rok kalendarzowy

Jakie wnioski nie będą rozpatrywane?

Nie będą rozpatrywane:

1) wnioski niekompletne, nie zawierające wymaganych załączników,

2) wnioski złożone po terminie, tj. po 31 lipca 2017 r.

Do pobrania:

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.