Logo Gmina Sieroszewice

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 80
W sumie: 5296

News

News zdjęcie id 1165

Informacja w sprawie opłaty retencyjnej

22.03.2018

INFORMACJA WÓJTA GMINY SIEROSZEWICE
W SPRAWIE
OPŁATY RETENCYJNEJ

Ustawodawca, w art. 272 ust. 22 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 ze zm.), nałożył na wójta, burmistrza lub prezydenta obowiązek ustalenia wysokości opłaty za usługi wodne, z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej, tzw. „opłaty retencyjnej”.

Wpływy z tytułu ww. opłaty w 90% stanowić będą przychód Wód Polskich, a tylko w 10 % dochód budżetu gminy. Informacje o wysokości opłaty retencyjnej i sposobie jej obliczenia wójt przekazuje podmiotom obowiązanym do jej ponoszenia.

Wobec powyższego proszę osoby fizyczne, prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, których nieruchomości są zagospodarowane w sposób zmniejszający naturalną retencję terenową, w stopniu przewidzianym ustawą, o wypełnienie załączonego oświadczenia i złożenie go w tut. Urzędzie w sekretariacie Urzędu pok. nr 10 lub pok. nr 21, możliwie niezwłocznie, nie później niż do dnia 30 marca 2018 r.

Zgodnie z art. 269 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy do uiszczenia „opłaty retencyjnej” zobowiązane są: osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej będące:

  1. właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
  2. posiadaczami samoistnych nieruchomości lub obiektów budowlanych,
  3. użytkownikami wieczystymi gruntów,
  4. posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,

które na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3.500 m² robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, wpłynęły na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej przez wyłączenie więcej niż 70 % powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej, na obszarach nieujętych w systemie kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

Ustalenie wysokości opłaty:

Wysokość opłaty będzie ustalona jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w m² wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach. Zależy ona od wielkości powierzchni uszczelnionej rozumianej jako powierzchnia zabudowana wyłączona z powierzchni biologicznie czynnej oraz zastosowania kompensacji retencyjnej. Stawki określone zostały w § 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych opłat za usługi wodne (Dz.U. z 2017 r. poz. 2502 ze zm.)

Oświadczenie w poniższym załączniku.

 WZÓR OŚWIADCZENIA - pdf.

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.