dzisiaj jest: 21 czerwca 2018. imieniny: Alicja, Marta, Alojz
 
Pomoc Społeczna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieroszewicach

Adres:
ul. Ostrowska 93
tel. (062) 73 96 362

Kierownik: EMILIA SZYSZKA

Godziny pracy:
- od poniedziałku do piątku: od godz. 7:30 do godz. 15:30

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieroszewicach jest gminną jednostką organizacyjną wykonującą zadania pomocy społecznej w gminie.
W ramach swej działalności Ośrodek realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej zlecone gminie oraz zadania własne gminy, określone w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz.593)

 • osobom posiadającym obywatelstwo polskie zamieszkującym i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiadającym zezwolenia na osiedlenie się , zgodę na pobyt tolerowany lub status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej
 • obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy uzyskali zezwolenia na pobyt

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

 • ubóstwa
 • sieroctwa
 • bezdomności
 • bezrobocia
 • niepełnosprawności
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby
 • przemocy w rodzinie
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności
 • bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych
 • braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo – wychowawcze
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego
 • alkoholizmu lub narkomanii
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Pomoc społeczna polega w szczególności na:

 • przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń
 • pracy socjalnej
 • prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej
 • analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej
 • realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych
 • rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w zakresie ustalonym ustawą

Prawo do świadczeń pomocy społecznej przysługuje:

 • osobom posiadającym obywatelstwo polskie zamieszkującym i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiadającym zezwolenia na osiedlenie się , zgodę na pobyt tolerowany lub status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej
 • obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy uzyskali zezwolenia na pobyt

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

 • ubóstwa
 • sieroctwa
 • bezdomności
 • bezrobocia
 • niepełnosprawności
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby
 • przemocy w rodzinie
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności
 • bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych
 • braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo – wychowawcze
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego
 • alkoholizmu lub narkomanii
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Pomoc społeczna polega w szczególności na:

 • przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń
 • pracy socjalnej
 • prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej
 • analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej
 • realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych
 • rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w zakresie ustalonym ustawą