Logo Gmina Sieroszewice

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 1370
W sumie: 1370

Wnioski

WZORY DRUKÓW I WNIOSKÓW

1. Stanowisko ds. kadr i ewidencji działalności gospodarczych.

Szanowny przedsiębiorco !

Celem założenia działalności gospodarczej, dokonania zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, zawieszenia działalności gospodarczej, wznowienia działalności gospodarczej oraz zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej należy wypełnić wniosek CEIDG - 1 wraz z potrzebnymi załącznikami.

 

Powyższy fakt, należy zgłosić w Urzędzie Gminy w Sieroszewicach, ul. Ostrowska 65 pokój nr 16. tel. 62/ 73 96 076 wew. 346

 

Uwaga:

 

Data widniejąca we wniosku CEIDG - 1 powinna być zgodna z datą złożenia wniosku CEIDG - 1 w Urzędzie Gminy.

Formularz CEIDG-1 wraz z załącznikami - pdf.

Formularz CEIDG-1 bez załączników - pdf.

Załącznik CEIDG-MW - pdf.

Załącznik CEIDG-RD - pdf.

Załącznik CEIDG-RB - pdf.

Załącznik CEIDG-SC - pdf.

Załącznik CEIDG-PN - pdf.

Załącznik CEIDG-POPR - pdf.

Instrukcja wypełniania formularza CEIDG-1 - pdf.

 


2. Gminny Zakład Ekonomiczno - Administracyjny Szkół i Przedszkoli  

Dofinansowanie  kosztów  kształcenia  młodocianych  pracowników

Podstawa prawna

 1. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.);
 2. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. 2018 r., poz. 362 ze zm.);
 3. Ustawa z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2018 r. poz. 1267)
 4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2018 r.  poz. 2010 ze zm.);
 5. Rozporządzenie MENiS z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu,
  (Dz. U. z 2010 r. Nr 244, poz. 1626 ze zm.) ;
 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U.  poz. 391)
 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji  przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz.311 ze zm.).

Pracodawcom, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego, po zakończeniu nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:

1) pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;

2) młodociany pracownik ukończył naukę zawodu i zdał:

a) w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy będącego rzemieślnikiem - egzamin czeladniczy zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2018 r. poz. 1267),

b) w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem - egzamin zawodowy;

3) młodociany pracownik ukończył przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt 1.

Art.  2.  ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2018 r. poz. 1267)

1.  Rzemiosłem jest zawodowe wykonywanie działalności gospodarczej przez:

1) osobę fizyczną, z wykorzystaniem zawodowych kwalifikacji tej osoby i jej pracy własnej, w imieniu własnym i na rachunek tej osoby - jeżeli jest ona mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą albo średnim przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, lub.

2) wspólników spółki cywilnej osób fizycznych w zakresie wykonywanej przez nich wspólnie działalności gospodarczej - jeżeli spełniają oni indywidualnie i łącznie warunki określone w pkt 1.

4.  Do rzemiosła nie zalicza się działalności handlowej, usług hotelarskich, działalności transportowej, usług świadczonych w wykonywaniu wolnych zawodów, usług leczniczych oraz działalności wytwórczej i usługowej artystów plastyków i fotografików.

6.  Rzemieślnikiem jest osoba, o której mowa w ust. 1.

Aktualna wysokość  kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi:

 1. 8 081 zł - w przypadku nauki zawodu - przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy, jeżeli okres kształcenia będzie krótszy niż 36 miesięcy kwotę dofinansowania wypłaca się
  w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;
 2. 254 zł - w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy –za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Pomoc de minimis

Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, udzielane podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą w rozumieniu art. 2 pkt 17 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 362), stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 1) lub rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013
z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 9).

Pracodawca składając wniosek o dofinansowanie kształcenia młodocianych, musi dodatkowo
do wniosku dołączyć  dokumenty dotyczące pomocy publicznej:
formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc  de minimis, wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku podatkowym, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

Przy wypełnianiu powyższych dokumentów należy pamiętać, że dniem udzielenia pomocy de minimis jest dzień wystawienia decyzji.

Brak któregokolwiek z powyższych dokumentów spowoduje, iż pomoc de minimis nie będzie  pracodawcy udzielona.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego
  pracownika egzaminu;
 2. Kopie dokumentów potwierdzających, iż pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane
  do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;
 3. Kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawartej w celu przygotowania zawodowego;
 4. Kopię odpowiednio dyplomu, certyfikatu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu, albo  oryginał zaświadczenia potwierdzającego zdanie tego egzaminu;
 5. Wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc  de minimis;
 6. Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie podmiot ubiegający się o pomoc otrzymał w roku podatkowym, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

Kopie dokumentów powinny być potwierdzone przez pracodawcę za zgodność z oryginałem.

Uwagi

O zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem, zamieszkałym na terenie gminy Sieroszewice, pracodawca jest zobowiązany powiadomić Wójta Gminy Sieroszewice w terminie 14 dni od daty jej zawarcia.

Miejsce załatwienia sprawy

Gminny Zakład Ekonomiczno - Administracyjny Szkół i Przedszkoli, Ołobok, ul. Kościelna 16, 63-405 Sieroszewice, pokój nr  22 lub 24a, tel. 62/5804030 lub 625804031, oswiata@sieroszewice.pl.

 

FORMULARZE DO POBRANIA

 

EWIDENCJA SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH 
 

PROWADZONA PRZEZ WÓJTA GMINY SIEROSZEWICE

Podstawa prawna:

 

• Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004r Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), w szczególności art. 82-90a.

 

• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267)

 

Ewidencja szkół i placówek niepublicznych prowadzona przez Wójta Gminy Sieroszewice obejmuje niepubliczne:

 


• przedszkola,
• inne formy wychowania przedszkolnego (punkty przedszkolne, zespoły wychowania
  przedszkolnego,
• szkoły podstawowe,
• gimnazja.

 

Niepubliczne szkoły i placówki mogą zakładać i prowadzić:

 

• osoby prawne, którymi są: stowarzyszenia, fundacje, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne,

 

• osoby fizyczne (osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych – pełnoletnia  i nieubezwłasnowolniona)

 

Osoby te zwane są organami prowadzącymi.

 

Wpis do ewidencji

 

Wpis do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych dokonywany jest  na podstawie pisemnego zgłoszenia. Postępowanie to jest wolne od opłat administracyjnych i skarbowych.

 

Osoby prawne lub fizyczne zamierzające prowadzić szkoły lub placówki niepubliczne powinny złożyć formularz zgłoszenia szkoły/placówki wraz z wymaganymi dokumentami (lub ich poświadczonymi kserokopiami) w sekretariacie Urzędu Gminy Sieroszewice, ul. Ostrowska 65, 63-405 Sieroszewice  lub wysłać pocztą.

 

Formularz zgłoszenia do ewidencji zgodnie z art. 82 ust. 2 ustawy o systemie oświaty powinien zawierać:

 

1) oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić szkołę lub placówkę, jej miejsca zamieszkania lub siedziby; 

 

2) określenie odpowiednio typu i rodzaju szkoły lub placówki oraz daty rozpoczęcia jej funkcjonowania; 

 

3) wskazanie miejsca prowadzenia szkoły lub placówki oraz informację o warunkach lokalowych zapewniających: 

 

a) możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, 

 

b) realizację innych zadań statutowych, 

 

c) bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami;

 

4) statut szkoły lub placówki; 

 

5) dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce; 

 

6) zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 7 ust. 3 w przypadku szkoły podstawowej oraz gimnazjum; 

 

7) dane niezbędne do wpisania szkoły lub placówki do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (RSPO).

 

Wzór formularza znajduje się w pliku do pobrania.

 

Do zgłoszenia należy dołączyć następujące dokumenty:

 

1) statut szkoły lub placówki podpisany przez osobę uprawnioną, opracowany zgodnie      z art. 84 ustawy o systemie oświaty, a w przypadku punktu lub zespołu przedszkolnego projekt organizacji wychowania przedszkolnego, które ma być realizowane w danym punkcie lub zespole przedszkolnym;

 

Statut powinien określać:
a) nazwę, typ szkoły lub cel placówki oraz ich zadania;
b) osobę prowadzącą szkołę lub placówkę;
c) organy szkoły lub placówki oraz zakres ich zadań;
d) organizację szkoły lub placówki;
e) prawa i obowiązki pracowników oraz uczniów szkoły lub placówki, w tym przypadki,         w których uczeń może zostać skreślony z listy uczniów szkoły lub placówki;
f) sposób uzyskiwania środków finansowych na działalność szkoły lub placówki;
g) zasady przyjmowania uczniów do szkoły lub placówki;

 

2) wykaz pracowników pedagogicznych i dyrektora  przewidzianych do zatrudnienia       w szkole ze wskazaniem ich kwalifikacji (wykaz podpisany przez osobę uprawnioną; bez kserokopii świadectw i dyplomów);

 

3) zobowiązanie do przestrzegania wymagań dotyczących nadania uprawnień szkoły publicznej- w przypadku szkoły podstawowej oraz gimnazjum;

 

4) aktualne dokumenty potwierdzające tytuł prawny do lokalu przeznaczonego na siedzibę szkoły lub placówki (np. odpis aktu notarialnego, umowa najmu, umowa podnajmu, umowa użyczenia itp.);

 

5) informację o warunkach lokalowych zapewniających (dokument sporządzony przez osobę prowadzącą):
a) możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
b) realizację innych zadań statutowych,

 

6) pozytywne opinie:
a) Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego ( potwierdzenie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy),
b) Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (spełnienie w budynku bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy), 

 

c) Wielkopolskiego Kuratora Oświaty o spełnieniu wymagań określonych w art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty, w przypadku szkoły podstawowej oraz gimnazjum (dokument obligatoryjny do dokonania wpisu szkoły podstawowej oraz gimnazjum do ewidencji); 

 

7) dokument potwierdzający osobowość prawną wnioskodawcy zamierzającego prowadzić szkołę :
– dokument tożsamości – osoba fizyczna,
– aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego – osoba prawna;
– w przypadku osoby posiadającej siedzibę za granicą wymaga się
poświadczenia przez właściwą ze względu na siedzibę założyciela polską placówkę dyplomatyczną. Dokument ten powinien być przedłożony w języku polskim. W przypadku, gdy został sporządzony w języku obcym powinien być przedstawiony wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski.

 

Zaświadczenie o wpisie do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych wydaje Wójt Gminy Sieroszewice,  w terminie 30 dni od daty złożenia zgłoszenia. Zaświadczenie przesyłane jest na adres osoby prowadzącej, wskazany w zgłoszeniu.

 

W przypadku niekompletności złożonych dokumentów osoba prawna lub  fizyczna, która wystąpiła ze zgłoszeniem o wpis do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych wzywana jest do uzupełnienia dokumentów w wyznaczonym terminie.

 

W przypadku nieuzupełnienia zgłoszenia o brakujące dokumenty, mimo wezwania w wyznaczonym terminie, Wójt Gminy Sieroszewice wydaje decyzję o odmowie wpisu do ewidencji.

 

Decyzję o odmowie wpisu do ewidencji wydaje się również w przypadku, gdy statut szkoły lub placówki jest sprzeczny z obowiązującym prawem i mimo wezwania nie został zmieniony.

 

W przypadku wydania decyzji o odmowie wpisu do ewidencji Zgłaszającemu służy prawo wniesienia odwołania do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, za pośrednictwem Wójta Gminy Sieroszewice w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

 

Uzyskanie przez szkołę niepubliczną uprawnień szkoły publicznej

 

1. Szkoła niepubliczna może uzyskać uprawnienia szkoły publicznej jeżeli:

 

1) realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe również podstawę kształcenia zawodowego;

 

2) realizuje zajęcia edukacyjne w cyklu nie krótszym oraz w wymiarze nie niższym niż łączny wymiar obowiązkowych zajęć edukacyjnych określony w ramowym planie nauczania szkoły publicznej danego typu;

 

3) stosuje zasady klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów, z wyjątkiem egzaminów wstępnych, ustalone przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

 

4) prowadzi dokumentację przebiegu nauczania ustaloną dla szkół publicznych;

 

5) w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - kształci w zawodach określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego;

 

6) zatrudnia nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych, posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli szkół publicznych.

 

2. Szkoła uzyskuje uprawnienia szkoły publicznej po przedłożeniu pozytywnej opinii Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.

 

Dokonanie zmiany we wpisie do ewidencji

 

Zmiany w danych zawartych w zgłoszeniu, powstałe po dokonaniu wpisu do ewidencji osoba prowadząca szkołę lub placówkę jest obowiązana zgłosić Wójtowi Gminy Sieroszewice w ciągu 14 od ich powstania.- przykładowy wzór zgłoszenia zmiany wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych zamieszczono w załącznikach.

 

Wykreślenie z ewidencji

 

Wpis do ewidencji podlega wykreśleniu w przypadkach:

 

1) niepodjęcia działalności przez szkołę lub placówkę w terminie wskazanym w zgłoszeniu do ewidencji;

 

2) prawomocnego orzeczenia sądu zakazującego osobie fizycznej, prowadzącej szkołę lub placówkę, prowadzenia działalności oświatowej;

 

3) stwierdzenia, w trybie nadzoru pedagogicznego, że działalność szkoły lub placówki jest sprzeczna z przepisami ustawy lub statutem, a w szkole podstawowej lub gimnazjum są także niewypełniane zobowiązania, dotyczące uprawnień szkoły publicznej -jeżeli osoba prowadząca szkołę lub placówkę w wyznaczonym terminie nie zastosowała się do poleceń organu sprawującego nadzór pedagogiczny;

 

4) dokonania wpisu z naruszeniem prawa;

 

5) zaprzestania działalności przez szkołę lub placówkę przez okres dłuższy niż trzy miesiące.

 

Wykreślenie z ewidencji następuje w drodze decyzji, w terminie określonym w decyzji 
i jest równoznaczne z likwidacją szkoły lub placówki.

 

Likwidacja szkoły/placówki

 

1. Szkołę lub placówkę może zlikwidować osoba prowadząca z końcem roku szkolnego.

 

2. Osoba prowadząca szkołę lub placówkę jest zobowiązana co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji zawiadomić o zamiarze i przyczynach likwidacji: rodziców uczniów oraz Wójta Gminy Sieroszewice.

 

3. Dokumentację przebiegu nauczania zlikwidowanej szkoły przekazuje się organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny, w terminie jednego miesiąca od dnia zakończenia likwidacji.

 

4. Po zakończeniu likwidacji wpis do ewidencji ulega wykreśleniu.

 

Pliki do pobrania: 

Dane do wpisania szkoły do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (RSPO)

Zgłoszenie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych

Zgłoszenie zmiany wpisu w ewidencji szkół i placówek niepublicznych

Zobowiązanie do przestrzegania wymagań art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.