Logo Gmina Sieroszewice

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 1370
W sumie: 1370

Poradnik Inwestora

 

Zanim postanowimy wybudować dom warto zapytać o kilka istotnych spraw:

 

Zakup działki

Przed zakupem działki warto: 

 • sprawdzić w gminnym wydziale architektury czy może ona być wykorzystana pod budownictwo jednorodzinne; czy dla obszaru, na którym znajduje się działka istnieje miejscowy plan zagospodarowania terenu (powinno to usprawnić procedurę uzyskania pozwolenia na budować), a w przypadku kiedy planu nie ma - czy będzie można uzyskać decyzję o warunkach zabudowy (jeżeli decyzja taka nie może być wydana - nie ma możliwości uzyskania pozwolenia na budowę), 
 • dokonać maksymalnie wszechstronnej oceny terenu (uzbrojenie, możliwość dojazdu i dojścia, nasłonecznienie, estetyka, sąsiedztwo, narażenie na hałas i zanieczyszczenia, dostępność obiektów handlowych i usługowych, możliwość rozbudowy, ewentualna opinia radiestety, itp.), 
 • zaplanować na niej ewentualną lokalizację domu z uwzględnieniem granic działki budowlanej

Granice działki budowlanej

 

Według Dz. U. 2002 r. Nr 75 poz. 690 oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
07. 04.2004 odległości budynku od granicy działki budowlanej powinny wynosić: 

1.  przy ścianie z otworami okiennymi lub drzwiowymi - 4m, 

2.  przy ścianie bez ww. otworów - 3m,

3.  od najbliższej krawędzi otworu okiennego umieszczonego na dachu lub w połaci dachowej
nie mniej niż 4m mierzone w poziomie, 

4.  okapy i gzymsy nie mogą pomniejszać tych odległości o więcej niż 0,8m

5.  balkon, galerie, werandy, tarasy i schody zewnętrzne nie mogą pomniejszać tych odległości
o więcej niż 1,3m.

 

Uwaga: Ponieważ przepisy określają szereg przypadków szczególnych w tej sprawie (np. zabudowa w ostrej granicy działki) - warto zasięgnąć opinii architekta, co do konkretnej lokalizacji.

 

 • sprawdzić aktualny stan prawny działki w rejestrach ksiąg wieczystych właściwego sądu rejonowego (informację o numerze nieruchomości uzyskać można od właściciela lub w ewidencji gruntów i budynków). Uwaga! Jeżeli działka ma wpisane w księdze wieczystej przeznaczenie rolne lub leśne, trzeba się liczyć z długotrwałą procedurą tzw. przekwalifikowania. Mając wiec wybór, lepiej od razu zdecydować się na działkę budowlaną.

Decyzja o warunkach zabudowy

 

 

Pierwszym krokiem do uzyskanie pozwolenia na budowę jest ustalenie w Urzędzie Gminy „Czy dla obszaru, gdzie znajduje się działka istnieje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?”
Wypis z aktualnego planu (właściciel działki może wnioskować w urzędzie o jego wydanie) określi wymogi, jakie spełniać musi projekt, np. maksymalną wysokość budynku, kształt dachu itp., aby w toku dalszego postępowania uzyskać pozwolenie na budowę. Jeśli gmina nie opracowała planu, wymogi takie mogą być wydane, na wniosek właściciela działki, w postaci decyzji o warunkach zabudowy. Informacja o trybie postępowania w każdym z obu przypadków oraz gotowe formularze wniosków uzyskać można w Urzędzie Gminy Sieroszewice lub na stronie internetowej gminy. 
 

 

Potrzebne także będą: 

 

 • mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500 (kopię mapy zasadniczej uzyskać można w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wlkp. w Wydziale Geodezji – biuro nr 109),
 • oświadczenia o zapewnieniu dostawy mediów: gazu, energii elektrycznej, wody i odbioru ścieków ( należy o nie wystąpić do zakładu gazowniczego, zakładu energetycznego, zakładu wodociągów i kanalizacji), 
 • wyrys z mapy ewidencji gruntów i wypis z rejestru gruntów dla działki własnej i wszystkich działek sąsiednich, 
 • koncepcja budynku (np. kserokopia z katalogu projektów gotowych),

Decyzja o warunkach zabudowy zostanie wydana tylko, gdy: 

 

 • co najmniej jedna sąsiednia działka dostępna z tej samej drogi publicznej jest zabudowana, 
 • działka inwestora składającego wniosek ma dostęp do drogi publicznej, 
 • istniejące lub projektowane uzbrojenie jest wystarczające dla planowanej inwestycji, 
 • teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych.

Pozwolenie na budowę 

 

 

Decyzję o pozwolenie na budowę wydaje wydział budownictwa starostwa powiatowego . Do wniosku należy dołączyć: 

 

 • projekt zagospodarowania działki na mapie sytuacyjno – wysokościowej,
 • projekt architektoniczno – budowlany. 

Opracowania te wykonuje uprawniony projektant adaptując projekt gotowy do lokalnych warunków i do indywidualnych wymogów inwestora ( konieczne będzie m.in. dostosowanie projektu fundamentów do warunków gruntowych działki, które rozpoznać trzeba przez zlecenie badań geotechnicznych).

 

 • oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, 
 • wypis i wyrys z ewidencji gruntów, 
 • prawomocną decyzję o warunkach zabudowy, jeśli jest wymagana, 
 • oświadczenia o zapewnieniu dostawy mediów i oświadczenie właściciela drogi bądź jej zarządcy o zapewnieniu przyłączenia działki do drogi

Uwaga. Projekty przyłączy mediów, adaptacje instalacji wewnętrznych oraz projekt wjazdu na działkę wykonują i uzgadniają we właściwych urzędach uprawnieni projektanci poszczególnych branż. Projekty te niezbędne będą na etapie wykonawstwa oraz zawierania umów o dostawy mediów z właściwymi instytucjami (zakładem energetycznym, zakładem gazowniczym, zakładem wodociągów i kanalizacji). 

 

 • informację o Bezpieczeństwie i Ochronie Zdrowia,
 • inne wymagane dokumenty (narzucone np. z uwagi na ochronę środowiska lub sąsiedztwo parku krajobrazowego). 

Projektanci przygotowujący adaptacje wszystkich części projektu biorą za niego pełną odpowiedzialność. Uprawomocnienie decyzji o pozwoleniu na budowę następuje po dwóch tygodniach pod warunkiem, że żadna ze stron nie odwoła się od decyzji (nie wniesie zastrzeżeń do projektowanej inwestycji). 

 

Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy uzyskać dziennik budowy oraz deklarację o podjęciu obowiązków kierownika budowy przez uprawnioną osobę wraz z kserokopię jej uprawnień budowlanych. O zamiarze rozpoczęcia budowy należy zawiadomić z siedmiodniowym wyprzedzeniem właściwy organ nadzoru budowlanego.

 

 

 

 

 

 

Decyzja o pozwoleniu na budową jest ważna przez dwa lata od dnia jej wydania!!!

 

 

 

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy – lokalizacji inwestycji celu publicznego
można pobrać tutaj

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.